JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS-BIBLIOTEKAR

Na osnovu člana 41, 42, 50-3/21 od 25.3 2021. Pravila JU Opća biblioteka Tešanj i člana 16/9 i  17/9 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji sistematizaciji poslova u JU Opća biblioteka Tešanj, direktorica

Opće biblioteke raspisuje,     

 

                                                         JAVNI OGLAS

     ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U JU OPĆA BIBLIOTEKA TEŠANJ

 

I Predmet Javnog oglasa:

Objavljuje se javni oglas radi  prijema radnika u radni odnos na radno mjesto:

Bibliotekar  - jedan (1) izvršilac, na neodređeno vrijeme  uz probni rad od (3) tri mjeseca

II Uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

    Opći uslovi za obavljanje poslova su:

a)   da je državljanin BiH,

b)   da je kandidat stariji od 18 godina,

c)   da je zdravstveno sposoban,

d)   da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 Posebni uslovi za obavljanje poslova:   

 a)   VSS – (VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus  studija  po  Bolonjskom

sistemu) Filozofski fakultet, Studij bibliotekrstva ili drugi društveni smjer                                                   

 b)    jedna (1) godina radnog iskustva u bibliotekarstvu,

 c)    položen stručni bibliotečki ispit,

 d)    poznavanje jednog stranog jezika,

 e)    poznavanje rada na računaru,

 f)    spremnost za stalno stručno usavršavanje

 g)     komunikativnost i organizacione sposobnosti

Kratak opis poslova:

Rad sa korisnicima-uslužuje ih potrebnom građom (detaljan opis poslova radnog mjesta propisan u članu 17/9 Pravilnika o unutrarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Općoj biblioteci u Tešnju)

Koeficijent za obračun plaće radnog mjesta je 1,99.   

 

 

III Potrebni dokumenti

Svi kandidati uz potpisanu prijavu na oglas, sa kraćom biografijom (obavezno navesti adresu, broj telefona i e-mail adresu), kao dokaz o ispunjavanju uslova,  trebaju dostaviti  sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:

*          uvjerenje o državljanstvu BiH, (ne starije od šest mjeseci)    

*          izvod iz matične knjige rođenih

*          diplomu o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme,

*          ugovor o radu ili uvjerenje kao dokaz o radnom iskustvu.

*          uvjerenje o položenom stručnom bibliotečkom ispitu,

*          certifikat ili drugi dokaz o poznavanju engleskog jezika,

*          certifikat ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje rada na računaru.

Napomena: Kandidat koji bude izabran dužan je, u roku od 15 dana, dostaviti i sljedeća uvjerenja u originalu (ne starije od tri mjeseca):

*          ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,

*          uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

U slučaju da izabrani kandidat ne dostavi navedena uvjerenja u ostavljenom roku, za predmetno radno mjesto će biti odabran sljedeći kandidat sa liste koji ispunjava uslove za prijem u radni odnos.

Rok za podnošenje prijava na javni oglas je osam (8) dana od dana njegove posljednje objave.

Javni oglas će biti objavljen u: dnevnom listu „Oslobođenje“ te na web-stranici Biblioteke, web- stranici Općine Tešanj i web-stranici Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa kandidati mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti,  na adresu: Opća biblioteka, Braće Pobrića 8, 74260 Tešanj, sa naznakom:  “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI.

Napomena: Sve blagovremeno zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana Komisija.Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove bit će obavljena provjera znanja kroz intervju u skladu sa odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos  u Biblioteci. O mjestu i terminima održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni  unaprijed, pisanim putem (na adrese dostavljene u prijavi).

Kandidati koji ne pristupe na intervju u zakazano vrijeme gube pravo učešća u daljnjoj proceduri za izbor. Nakon provedene procedure Javnog oglašavanja, direktor će, na prijedlog Komisije, donijeti odluku o prijemu lica sa kojim će se zaključiti ugovor o radu. Svi prijavljeni kandidati  će biti pisanim putem obavješteni o ishodu oglasa, a priložena dokumentacija se neće vraćati.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje!

                                                                                   Direktorica biblioteke:

                                                                                 Doc.ddr.sc.Almina Alagić